home

aanbod

Indalo

Elske Schreuder

Contact

 
Algemene voorwaarden Elske Schreuder h.o.d.n. Indalo.NU

Definities

Partijen: Opdrachtgever en Elske Schreuder.

Opdrachtgever: degene die de Overeenkomst met Elske Schreuder aangaat met betrekking tot de dienstverlening, zoals workshop, consult, gesprek, training, begeleiding, ten behoeve van zichzelf of een of meer Klanten.

Elske Schreuder: de opdrachtnemer.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Elske Schreuder, daaronder mede te verstaan de door Elske Schreuder aan Opdrachtgever gezonden offerte of opdrachtbevestiging die geaccepteerd is of geacht wordt te zijn, bijvoorbeeld doordat met de uitvoering ervan is begonnen.

Klant: persoon(-onen) die door de Elske Schreuder wordt begeleid, getraind of anderszins ontvanger van de diensten is. Deze kan tevens de Opdrachtgever zijn.

Contact/Consult: een trainingssessie of individueel gesprek tussen de Elske Schreuder en de Klant, een deelname aan groepsbijeenkomsten, een contact tussen de Elske Schreuder en derden, al dan niet in aanwezigheid van de Klant.

Het Werk: Alle werkzaamheden van Elske Schreuder, die plaatsvinden in het kader van de overeenkomst.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Elske Schreuder en Opdrachtgever. In de Overeenkomst worden concrete afspraken opgenomen over de te verrichten diensten, zoals de aard van de diensten en de kosten.

Elske Schreuder zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met andere woorden: de diensten van Elske Schreuder hebben het karakter van een inspanningsverbintenis.

Het algemene uitgangspunt is dat alle Partijen actief streven naar een zo succesvol mogelijke samenwerking, die de doelstellingen van de overeenkomst dienen.

Duur en beŽindiging

In de Overeenkomst wordt de looptijd van de Overeenkomst of het aantal Contacten vermeld.

Behoudens andersluidende bepaling in de Overeenkomst, kunnen Partijen, indien een Overeenkomst voor onbepaalde tijd is overeengekomen, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven opzeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Indien een Overeenkomst voor bepaalde tijd, of een bepaald aantal Contacten is overeengekomen en Opdrachtgever of Elske Schreuder de overeenkomst voortijdig wenst te beŽindigen, zullen Partijen eerst in overleg treden. Als besloten wordt tot voortijdige beŽindiging heeft deze geen terugwerkende kracht.

In geval van voortijdige dan wel tussentijdse beŽindiging van de overeenkomst zullen de reeds verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht.

Privacy

De Opdrachtgever en Elske Schreuder realiseren zich dat tijdens het Werk of de Contacten vertrouwelijke informatie over de (organisatie van de) Opdrachtgever/Klant aan de orde kan komen.

Zowel Opdrachtgever als Elske Schreuder zullen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten.

Prijzen, facturering en betaling


Alle prijzen betreffen incidentele werkzaamheden onder de noemer van 'overige inkomsten uit arbeid' en daarover is derhalve geen btw verschuldigd.

De Opdrachtgever dient de factuur te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum.

Overeenkomsten bepaalde tijd/bepaald aantal Contacten

Tenzij anders overeengekomen, factureert Elske Schreuder - indien een Overeenkomst met een looptijd van zes maanden of minder is overeengekomen, of indien een Overeenkomst voor een bepaald aantal Contacten is overeengekomen - na ondertekening van de offerte vijftig procent van het afgesproken tarief aan de Opdrachtgever. Op de afgesproken einddatum (en indien die er niet is na afloop van de werkzaamheden, dan wel na afloop van de overeenkomst)  van de Overeenkomst wordt de resterende vijftig procent gefactureerd.

De Overeenkomst wordt in ieder geval geacht te zijn beŽindigd na afloop van het aantal overeengekomen Contacten vermeerderd met tien procent. De overeenkomst wordt ook beschouwd als afgerond, indien de Klant en de Elske Schreuder het traject feitelijk hebben afgesloten terwijl minder dan het aantal overeengekomen Contacten heeft plaatsgevonden.

Overeenkomst onbepaalde tijd

De door Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd verschuldigde bedragen worden maandelijks achteraf aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

In geval van een overeenkomst met een looptijd van meer dan ťťn jaar is Elske Schreuder  gerechtigd de overeengekomen tarieven jaarlijks, voor het eerst ťťn jaar na de ingangsdatum, aan te passen conform het betreffende prijsindexcijfer.

Annulering en wijziging

Indien de Opdrachtgever of Klant korter dan 24 uur van te voren een afgesproken individueel Contact/Consult afzegt, kan Elske Schreuder de geannuleerde dienst in rekening brengen.

Een trainingssessie of groepsbijeenkomst kan door Opdrachtgever worden geannuleerd tot uiterlijk tien kalenderdagen van tevoren tegen vergoeding van 50% van de overeengekomen vergoeding, en tot 24 uur tevoren tegen vergoeding van 100%.

Periodieke werkzaamheden kunnen - indien mogelijk - binnen redelijke grenzen worden verzet qua planning, maar kunnen niet worden geannuleerd.

Indien Elske Schreuder op verzoek van Opdrachtgever diensten of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze diensten of andere prestaties door Opdrachtgever aan Elske Schreuder worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Elske Schreuder.

Indien Elske Schreuder door ziekte of vergelijkbare oorzaak verhinderd is (een deel van) de overeenkomst uit te voeren, kan zij zich in overleg met Opdrachtgever laten vervangen door een ander, voor wie deze algemene voorwaarden m.m. zal gelden. In andere gevallen vervalt (dat deel van) de verplichtingen uit de overeenkomst en wordt dit pro rato verrekend met de factuur, tenzij partijen in overleg besluiten tot uitstel.

Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Elske Schreuder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor 6 maanden.

Aansprakelijkheid van Elske Schreuder voor indirecte schade is uitgesloten.

Rechtskeuze en bevoegde rechter
Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing
Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.
V4.01 02012022

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Indalo.nu wordt gesponsord door EQUISTO - www.equisto.nl